நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

Tuesday, May 26, 2009

ஏக்கம்


என் இறுதிச் சடங்கில் என்னவனின் வருகைக்கு முன் என் விழிகளை மூடிவிடுங்கள்!!

என்னவனைப் பார்க்கும் போது இமைக்கவே சம்மதிக்காத விழிகள் மூடவா சம்மதிக்கும்..