நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

Wednesday, February 4, 2009

உன்னில் நான்...


அடுத்த ஜென்மம் என்று ஒன்றிருந்தால் நீ எனக்கு உறவாக வேண்டாம்..

உறவுகள் என்றால் பிரிவுகள் ஏற்படும்..

என் நிழலாக வேண்டாம்...

அது எப்போதும் என்னுடனிருப்பதில்லை..

என் உடலோடு உயிராக நீ வேண்டும்...

உன்னைச் சுமப்பதிலே என் வாழ்க்கை முழுமை பெற வேண்டும்...