நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

Wednesday, February 4, 2009

புதையல்...


எனக்குக் கிடைத்த தாய்..

நான் எதிர்கொள்ளும் வாழ்க்கை...

நான் கொண்ட நட்பு..

எனக்குள் ஏற்பட்ட காதல்...

எனக்கு நிகழவிருக்கும் மரணமும் கூட........