நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

Wednesday, January 14, 2009

காதல்


கண்கள் செய்யும் சிறு தவறுக்கு....

இதயம் அனுபவிக்கும் ஆயுள் தண்டணை...

No comments:

Post a Comment