நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

Wednesday, December 17, 2008

பிரிவு..


பிரிவு....
அன்பை வளர்க்கும்....
பிரிந்து தானே இருக்கிறேன்..
அதனால் தானோ...
என் மனதில்..
நீ இத்தனை நெருக்கம்...

No comments:

Post a Comment