நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

Wednesday, December 17, 2008

தமிழ்


மரணத்திலும் தமிழ் படித்து வீள வேண்டும்..

என் அஸ்த்தியிலும் தமிழ் கலந்து வேக வேண்டும்..

No comments:

Post a Comment