நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

நந்தினி'யின் கற்பனை அகிலம்

Friday, December 19, 2008

விமர்சணம்...


மற்றவர்களின் வேலையை விமர்சிக்கச் சிறந்த வழி....

உன் வேலையை...

நீ சரியாகச் செய்வதுதான்!!!

No comments:

Post a Comment